Všeobecné obchodní podmínky

společnosti G3, s.r.o., IČO 25518585, DIČ CZ25518585 se sídlem Zdounky, Zborovská 1 ,PSČ 768 02, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 29563, platné od 17.02.1998 (dále jen „dodavatel“)

1. Obecná ustanovení
1.1. Tyto obecné obchodní podmínky jsou podstatnou a nezbytnou součástí každé nabídky a každé dohody uzavřené s dodavatelem. Přijetím těchto podmínek obě smluvní strany ve smyslu § 263 obchodního zákoníku vylučují zákonná ustanovení obchodního zákoníku části III, která s nimi nejsou v souladu.
1.2. Dodavatel není vázán jakýmikoli obchodními podmínkami zmíněnými v písemnostech kupujícího. Podpis a zpětné zaslání objednávky je považováno pouze za potvrzení objednávky, nikoli za přijetí obchodních podmínek kupujícího.
2. Změna podmínek
2.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být měněny pouze prostřednictvím písemných dodatků podepsaných oprávněnou osobou dodavatele.
3. Cena
3.1. Cenami zboží u dodávek zboží ze skladu dodavatele v ČR se rozumí ceny v korunách českých nebo v eurech v závislosti na konkrétní smlouvě.
3.2. Vyúčtování dodávky ze strany dodavatele je prováděno ke dni dodání zboží.
4. Platební podmínky
4.1. Všechny platby jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne vystavení příslušné faktury, není-li sjednáno jinak. Za den úhrady je přitom považován den, kdy budou peníze připsány na účet dodavatele a bude s nimi možno disponovat, není-li sjednáno jinak.
4.2. Není-li sjednáno jinak, všechny platby v korunách českých budou poukázány na bankovní účet dodavatele číslo 7246302/0800, vedený u Česká spořitelna, a.s. Placení pohledávek dodavatele jednotlivým zaměstnancům dodavatele s právním důsledkem splnění dluhu je možné pouze v případě hotovostní platby .
4.3. Při nedodržení platební lhůty se kupující dostane do prodlení a další existující pohledávky vůči kupujícímu se dále stávají okamžitě splatnými, jestliže bude dán návrh na zahájení insolvenčního řízení na majetek kupujícího nebo když bude takového řízení zahájeno nebo když kupující fakticky pozastaví platby. V těchto případech má dodavatel také právo od probíhajících dodávek odstoupit či požadovat okamžité zaplacení kupní ceny v hotovosti, případně požadovat zálohu. Právo dodavatele na náhradu škody z důvodu neplnění mu zůstává vyhrazeno.
4.4. V případě, že kupující neuhradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti, sjednávají smluvní stran smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den, po které prodlení kupujícího trvá, nejméně však 7.000,- Kč. Zaplacení smluvní pokuty se nedotýká nároku dodavatele na náhradu škody, dodavatel je oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující zaplacenou smluvní pokutu. Náklady právní pomoci vynaložené na vymáhání splatné pohledávky jsou považovány za příslušenství pohledávky a budou kupujícímu účtovány zvlášť. Dodavatel může v jednotlivých případech od uplatnění nároku na smluvní pokutu upustit.
4.5. Kupující není oprávněn odmítat či pozdržovat platbu z důvodu reklamace vad. Při reklamaci zjevných vad bude otázka úhrady řešena vzájemnou dohodou obou smluvních stran.
4.6. Dodavatel má právo dodávku u něj objednaných výrobků tak dlouho pozdržet, než kupující splní všechny závazky vůči dodavateli, které existovaly ke sjednanému datu dodávky.
4.7. Ceny zboží stanovené dodavatelem jsou založeny mimo jiné na cenách surovin, mzdách zaměstnancům, cenách energií, výlohách při nahrazení chybějících surovin surovinami jinými a pohybech kurzů měn. Dodavatel si zejména v případě změny ceny či hodnoty výše uvedených položek vyhrazuje právo změnit odpovídajícím způsobem ceny zboží, touto změnou však již nebude dotčena konkrétní dodávka zboží probíhající na základě objednávky potvrzené dodavatelem před změnou cen zboží.
4.8. Kupující se zavazuje uvést v každém platebním příkazu, zadávaném své bance, číslo bankovního účtu dodavatele, konstantní symbol, variabilní symbol, poukazovanou částku a datum splatnosti.
5. Dodávka
5.1. Není-li sjednáno jinak, prodávající vybírá dopravce a fakturuje odběrateli náklady spojené s dopravou zboží až do místa určení; zboží je vždy dodáváno a zasíláno na nebezpečí kupujícího (EXW, Incoterms 2000). Druh zaslání je určován po dohodě s kupujícím.
5.2. Pojištění přepravy je provedeno pouze po písemném objednání kupujícím a na jeho náklady.
5.3. Zboží, jehož objednávka nebyla řádně stornována, které nemůže být doručeno kupujícímu z důvodu na straně kupujícího a které dodavatel nemůže upotřebit k dalšímu prodeji nebo zpracování, bude uskladněno na nebezpečí kupujícího. Náklady na uskladnění takového zboží činí 4 % kupní ceny tohoto zboží za každý, byť započatý měsíc, počínaje prvním dnem uskladnění. Nepřevezme-li kupující zboží do jednoho měsíce od sjednaného data převzetí, je dodavatel oprávněn od smlouvy odstoupit a kupující je povinen nahradit dodavateli náklady na uskladnění či jiné uložení zboží (hradil-li je dodavatel) a smluvní pokutu ve výši 20 % ceny uskladněného zboží. Sjednáním či zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo dodavatele na náhradu škody.
5.4. Při dodávkách paletizovaného zboží budou použity jednorázové palety nebo tzv. EUR-palety, není-li dohodnuto jinak. Dále není-li sjednáno jinak, je cena palet zahrnuta do ceny dodávaného zboží a palety nejsou vratné.
6. Dodací lhůty
6.1. Zboží bude možno odebrat ze skladu ve lhůtě 7 pracovních dnů, jsou-li dodávaným zbožím výseky nebo jiné výrobky 2-3 týdny a jedná-li se o zboží, které není v ČR běžně k dispozici, je dodací lhůta 6-8 týdnů od písemného nebo telefonického potvrzení objednávky. Je vždy nutné se dopředu informovat, zda je žádané zboží na skladě.
7. Společná ustanovení
7.1. Dodavatel neodpovídá za porušení jakýchkoli svých povinností ze závazkového vztahu, které vzniknou z důvodu nepředvídaných překážek, mj. ve výrobě, při dopravě, při narušení dodávek ve společnosti dodavatele nebo dalších jeho dodavatelů či z vyšší moci. Pro účely závazkových vztahů mezi dodavatelem a kupujícím se za vyšší moc považuje zejména porucha strojů dodavatele, nedostatek hnací síly či energií, stávka, výluka, požár, povodeň a každá skutečnost nezávislá na vůli dodavatele, bránící mu ve splnění jeho povinností. Pokud vyšší moc znemožňuje dodavateli plnění smluvních závazků dočasně, suspendují se jeho závazky ze smlouvy do doby, než vyšší moc pomine. Znemožňuje-li vyšší moc dodavateli plnění smluvních závazků zcela na dobu časově neomezenou, nebo všeobecných obchodních podmínek, nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody. Dodavatel se zavazuje informovat kupujícího o vyšší moci a jejich následcích bez zbytečného odkladu.
7.2. Z důvodu překročení dodacích lhůt není dodavatel povinen nahradit kupujícímu žádné škody.
8. Vady zboží
8.1. Kupující je povinen dodané zboží co nejdříve důkladně prohlédnout a reklamace týkající se dodaného zboží musí být uplatněny u dodavatele elektronickou poštou nebo písemně doporučenou poštou nejpozději do 3 dnů ode dne převzetí zboží dle dodacího listu. Reklamace zaslaná elektronickou poštou musí být doplněna písemně doporučenou poštou do sedmi dní ode dne převzetí zboží dle dodacího listu. Součástí reklamace je rovněž fotodokumentace vytýkaných vad zboží. Po uplynutí uvedené lhůty je zboží považováno za bezvadné, vyjma možné existence vad skrytých. Škody vzniklé přepravou musí být konstatovány vhodný způsobem ihned a doloženy zápisem za účasti dopravce při převzetí zboží od dopravce.
8.2. Reklamace skrytých vad zboží musí být u dodavatele uplatněn neprodleně po jejich zjištění elektronickou a následně i doporučenou poštou.
8.3. Jak po zcizení či použití zboží, tak v případě jakýchkoliv změn na zboží bez vědomí a souhlasu dodavatele, jsou veškeré záruky a nároky na náhradu škody vyloučeny. Odpovědnost dodavatele za vady je vyloučena, nebyly-li zachovány dodavatelem doporučené skladovací podmínky.
8.4. Zjištění oprávněnosti nároku z včasné reklamace přísluší kontrolnímu oddělení společnosti dodavatele. Kupující je povinen předat prodávajícím zboží, jehož tvrzené vady reklamuje. Pokud dodavatel reklamaci nevyhoví a kupující na reklamaci přesto trvá, zajistí dodavatel posouzení předmětného zboží autorizovanou zkušebnou. Výsledek posouzení autorizovanou zkušebnou je konečný a náklady s šetřením spojené ponese ta strana, v jejíž neprospěch byl výsledek posouzení.
8.5. Jestliže bude reklamace uznána jako oprávněná, je dodavatel povinen po dohodě s kupujícím buď poskytnout náhradní plnění nebo připsat odpovídající částku k dobru.
8.6. Zpětné zásilky jsou přijímány pouze po předchozí písemné dohodě v originálním balení. V případě pochybností o výši ceny platí cena sjednaná pro dodávku tohoto zboží kupujícímu.
9. Majetkové výhrady
9.1. Veškeré dodavatelem dodané zboží zůstává až do úplného zaplacení kupní ceny se všemi příslušnými poplatky vlastnictvím dodavateli. Eviduje-li dodavatel za kupujícím více nezaplacených pohledávek po lhůtě splatnosti, přechází vlastnické právo ke zboží až zaplacením všech pohledávek, včetně jejich příslušenství.
9.2. Dodané zboží nacházející se ve vlastnictví dodavatele je kupující povinen šetrně používat a odpovídajícím způsobem skladovat. Kupující se zavazuje dodržet veškeré pokyny dodavatele, které mu dodavatel udělí za účelem ochrany zboží či svého vlastnického práva.
9.3. Zastavení nebo ostatní zatížení výrobků ve vlastnictví dodavatele je nepřípustné. Zásah třetí osoby vůči zboží dodavatele je nutno neprodleně ohlásit dodavateli z důvodu intervence.
9.4. Sjednáním výhrady vlastnického práva není dotčen okamžik přechodu nebezpečí škody na zboží vyplývající jak ze zákona, tak z těchto obecných obchodních podmínek.
9.5. Dodavatel je oprávněn požadovat okamžité navrácení dodaného zboží, jestliže kupující nezaplatí cenu zboží řádně a včas nebo pokud kupující fakticky zastavil své platby.
9.6. Nebylo-li mezi smluvními stranami sjednáno jinak, neznamená zpětné převzetí zboží odstoupení dodavatele od smlouvy. Při zpětném převzetí prodaného zboží ve vlastnictví dodavatele zůstává dodavateli právo vyžadovat náhradu škody z důvodu nesplnění smluvního závazku.
9.7. Až do doby uplynutí vlastnických výhrad je kupující považován za správce zboží prodaného s výhradou vlastnického práva.
9.8. Náklady vzniklé z důvodu prosazování vlastnických práv dodavatele jsou považovány za náklady kupujícího.
10. Závěrečná ustanovení
10.1. Vztahy mezi smluvními stranami se řídí českým právem. Právní vztahy ve smlouvě či v těchto podmínkách výslovně neupravené se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem. V přpadě smluv s mezinárodním prvkem se použije Úmluva OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží (Vídeň, 1980), jež je součástí českého právního řádu; Úmluva podle věty před středníkem se použije i v případě, že kupující nemá sídlo na území státu, který je smluvní stranou Úmluvy.
10.2. V případě, že některé ustanovení těchto obchodních podmínek je nebo se stane neúčinným, zůstávají ostatní ustanovení těchto podmínek účinná. Strany se zavazují nahradit neúčinné ustanovení těchto podmínek ustanovením jiným, účinným, které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ustanovení původního, neúčinného. Eventuální neplatnost jednotlivých ustanovení všeobecných obchodních podmínek nechává nedotčenou platnost ostatních ustanovení.
10.3. V případě, že je obsah uzavřené individuální smlouvy v rozporu s ustanoveními těchto všeobecných obchodních podmínek, uplatní se přednostně individuální smlouva.
10.4. Veškeré spory v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi smluvními stranami či v souvislosti těmito všeobecnými obchodními podmínkami budou s konečnou platností vyřešeny v řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel senátem složených ze tří rozhodců. Ustanovením předchozí věty není vyloučeno právo smluvních stran domáhat se svých tvrzených nároků soudní cestou žalobou podanou Městskému soudu v Brně nebo Krajskému soudu v Brně, v závislosti na věcné příslušnosti soudu v případě konkrétního sporu.
10.5. Kupující vyslovují bezvýhradný souhlas s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a stvrzují tuto skutečnost svým podpisem.
Abychom vás příště poznali a zjistili, co se vám u nás líbí, používáme cookies. Návštěvou tohoto webu souhlasíte se zásadami jejich používání. Více informací
Nahoru